>>: Бусад

Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд ерөнхий боловсролын 4, 5, 14, 20 дугаар сургууль болон 4, 7, 10, 15 дугаар цэцэрлэгүүдийн сайн…

Сургалт уулзалтад Хөвсгөл, Булган, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Архангай, Төв аймаг болон нийслэлийн боловсролын газрын 50 гаруй удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтнүүд…

Сургалтад Хөвсгөл, Булган, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Архангай, Орхон, Төв аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар, Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, Боловсролын ерөнхий газраас…

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын ахлах мэргэжилтэн, судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн, цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн, хүүхэд хамгаалал, төсөв, санхүү, хөрөнгө…

Ерөнхий боловсролын удирдах ажилтнуудад Ерөнхий боловсролын сургуулийн менежментийг дэмжих арга зүйн сургалтыг Боловсролын ерөнхий газрын нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй сургагч…

МУБИС-ийн ДУТС-иас зохион байгуулсан Дизайн зураг зүйн төрөлжсөн 17-р олимпиадын I даваанд ерөнхий боловсролын 14 сургуулийн дизайн технологийн 13 багш,…

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын Улсын ахлах байцаагч, ахлах мэргэжилтэн, судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн, цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн, хүүхэд хамгаалал,…

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын ахлах мэргэжилтэн, судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн, цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн, хүүхэд хамгаалал, төсөв, санхүү, хөрөнгө…

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын ахлах мэргэжилтэн, судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн, цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн, хүүхэд хамгаалал, төсөв, санхүү, хөрөнгө…