МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ


БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХУУЛИУД
1.Монгол улсын яамны эрх зүйн  байдлын тухай хууль
2.Төсвийн тухай хууль
3.Хууль, тогтоомжийн тухай хууль
4.Монгол улсын засгийн газрын тухай хууль
5.Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль
4.Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль
6.Төрийн албаны тухай хууль
7.Захиргааны ерөнхий хууль
8.Зөрчлийн тухай хууль
9.Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль
10.Боловсролын ерөнхий хууль
11.Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль
12.Бага, дунд боловсролын тухай хууль
13.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль
14.Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль
15.Хүүхэд хамгааллын тухай хууль
16.Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хууль
17.Дээд боловсролын тухай хууль
18.Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль
19.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль
20.Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль
21.Технологи дамжуулах тухай хууль
22.Инновацийн тухай хууль
23.Цөмийн энергийн тухай хууль