>>: Мэдээ

Сургалт уулзалтад Хөвсгөл, Булган, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Архангай, Төв аймаг болон нийслэлийн боловсролын газрын 50 гаруй удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтнүүд…

Сургалтад Хөвсгөл, Булган, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Архангай, Орхон, Төв аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар, Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, Боловсролын ерөнхий газраас…

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын ахлах мэргэжилтэн, судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн, цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн, хүүхэд хамгаалал, төсөв, санхүү, хөрөнгө…

Орхон аймгийн хувьд 2019-2023 оны сурах бичгийн түрээсийн төлбөрийн төвлөрүүлэлт 90%-ийн гүйцэтгэлтэй, 2023-2024 оны хичээлийн жилд сурах бичгийн цахим бүртгэл…

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын Улсын ахлах байцаагч, ахлах мэргэжилтэн, судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн, цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн, хүүхэд хамгаалал,…

Боловсролын Ерөнхий газраас “Физикийн судлагдахуунд суурилсан мэргэжлийн хөгжлийн бүлгийн сайн туршлагыг илрүүлэх, түгээх, урамшуулах” уралдаант ажил, Шинэ ЭГЭЛ-БҮХЭЛ арга зүйн…