>>: Мэдээ

Боловсролын Ерөнхий газраас “Физикийн судлагдахуунд суурилсан мэргэжлийн хөгжлийн бүлгийн сайн туршлагыг илрүүлэх, түгээх, урамшуулах” уралдаант ажил, Шинэ ЭГЭЛ-БҮХЭЛ арга зүйн…

Сургуулийн өмнөх боловсролын Бялзуухай болон 16-р цэцэрлэгийн 6 багшийн хэл яриа, математекийн энгийн төсөөллийг хөгжүүлэх, дүрслэх урлаг, хөдөлгөөн, эрүүл мэндийн…

Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын ахлах мэргэжилтэн, судлагдахуун хариуцсан мэргэжилтэн, цахим технологи, мэдээллийн сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн, төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн,…